Dokter Eijnatten (1888 - 1958)

In 1924 vestigde Dokter Eijnatten zich in Someren waar hij in 1958 overleed op 69 jarige leeftijd. Zijn hartelijkheid en eenvoud maakte hem tot in de wijde omtrek gezien en bemind bij collegae en patiënten. Hij stond bekend om zijn bescheidenheid. In 1949 bij zijn zilveren ambtsjubileum verleende Someren hem het ereburgerschap voor zijn vele verdiensten op medisch, maar vooral ook op sociaal, economisch en cultureel terrein.

Stichting Dokter Eijnatten

Nog steeds wordt zijn naam genoemd binnen de Somerense gemeenschap, middels de zogenoemde Stichting Dokter Eijnatten. 

Stichting Dokter Eijnatten heeft dezelfde doelstelling als Dokter Eijnatten destijds voor ogen had: “Het binnen de gemeente Someren en/of ten behoeve van de inwoners van de gemeente Someren bevorderen, direct en indirect, van de zorg in het algemeen en de gezondheidszorg in het bijzonder, en van maatschappelijk werk”.

De naam ‘Stichting Dokter Eijnatten’ is ontstaan op 04 juli 2000 en heeft haar oorsprong in een aantal andere rechtsvoorgangers.   

Medio tachtiger jaren vorige eeuw werd van overheidswege besloten dat het kruiswerk volledig onder de AWBZ (= Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) diende komen te vallen. Het vermogen van de kruisvereniging/Wit-Gele kruis Someren bestond grotendeels uit de nalatenschap van Dr. Eijnatten. 

In het legaat van Dr. Eijnatten was uitgehouden dat de gelden uit zijn nalatenschap aangewend dienden te worden voor de Somerense gemeenschap. In 1993 is de nalatenschap van Dr. Eijnatten veilig gesteld ten behoeve van de Somerens gemeenschap door oprichting van de ‘Stichting (financiële) ondersteuning gezondheidsprojecten Someren’.

Daarnaast  bestond ook de ‘Eijnattenstichting’. Een stichting van destijds ‘Maatschappelijk Werk Someren’  waarin ook gelden van de nalatenschap van Dr. Eijnatten waren ingebracht. In 2000 is de Stichting (financiële) ondersteuning gezondheidsprojecten Someren middels een statutenwijziging overgegaan naar de huidige Stichting Dokter Eijnatten. Omdat de doelstellingen van de Stichting Dokter Eijnatten en de Eijnattenstichting nagenoeg gelijk waren is in 2000 de Eijnattenstichting opgeheven en is het liquidatiesaldo overgedragen aan de Stichting Dokter Eijnatten.

Heeft u ideeën voor steunverlening aan projecten op het gebied van
(gezondheids-)zorg en maatschappelijk werk, laat het ons dan weten. 
Wilt u een bijdrage aanvragen, maak dan gebruik van het aanvraagformulier. Heeft u andere vragen/suggesties maak dan gebruik van de contactpagina.  

 

Heeft u ideeën voor  steunverlening aan projecten op het gebied van (gezondheids-)zorg en maatschappelijk werk, laat het ons dan weten. U kunt daarvoor  schriftelijk of via mail contact opnemen met: